Tubes - Miscellaneous Sizes

SG2591

.160 OD X .092 ID TUBE

SG2129

.380 OD X .230 ID IN TUBE

SG1332

.344 OD X .156 ID TUBE

SG1979

.380 OD X .320 ID IN TUBE

SG1475

.402 OD X .312 ID IN TUBE

SG1550

.472 OD X .157 ID TUBE

SG2202

.500 OD X .250 ID IN TUBE

SG1799

.375 IN ROD COVER

SG2418

.500 OD X .375 ID TUBE

SG2514

.500 OD X .375 ID TUBE

SG2515

.625 OD X .375 ID TUBE

SG2404

.625 OD X .500 ID TUBE

SG2560

.655 OD X .575 ID TUBE

SG1446

.625 IN TUBE COVER

SG2402

.750 OD X .625 ID TUBE

SG1364

.875 OD X .718 ID TUBE